(+48) 735 925 129 (pon-pt 8:00 - 16:00)Szybkie dostawyBezpieczne płatności
Darmowa dostawa od 149,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STRONY INTERNETOWEJ HTTPS://NOMAK.PL/
1.       Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
2.       Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
3.       Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
4.       Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest NOMAK Sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Obroki 130, 40-833 Katowice,  KRS: 0000564844, NIP: 6351836098,  (zwany dalej: „Administrator”).

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.       Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
 
a)       zarejestrowania się na stronie internetowej;
b)       zawarcia umowy;
c)       dokonania rozliczeń;
d)       dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
e)       korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
f)        prowadzenie konwersacji w ramach usługi „chat - smartsupp".
 
2.       Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że Administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
3.       Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
4.       Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH
1.       Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 
a)       zarejestrowania się na stronie internetowej:
·         imię i nazwisko;     
·         adres e-mail;
 
b)       dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
 
·         imię i nazwisko;                     
·         adres dostawy;      
·         numer telefonu;    
·         adres e-mail;
 
c)        dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
      
·         numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy);
·         pozostałe dane niezbędne do wystawienia fv (firma, adres siedziby);
·         nick – w przypadku skorzystania z usługi chat.
 
d)       W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.
 
IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.       Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej : „RODO”,  wyłącznie w celach związanych z jego działalnością tj. w celu:
 
a)       realizacji czynności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy na a także podejmowania działań przed zawarciem umowy, w szczególności dostarczenia oferty na żądanie osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b)       nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c)       wysyłki newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d)       wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych, a także posprzedażowej obsługi (np. rozpatrywania reklamacji) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
e)       marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora);
f)        przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a w związku z uprzednio wyrażoną zgodą);
g)       dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora).

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
 
1.         Użytkownik może w każdej chwili zażądać od Administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
2.         Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje konto.
3.         Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześniej przetwarzanymi przez Administratora danymi osobowymi Użytkownika, w przypadku których podstawą prawną przetwarzania była zgoda. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.
4.         Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby Administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika.
5.         Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika.
6.         Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
7.         Użytkownik może zażądać, aby administrator przekazał innemu podmiotowi, przetwarzane dane osobowe Użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora, wskazując, jakiemu podmiotowi (nazwa, adres) należy przekazać dane osobowe Użytkownika oraz jakie konkretnie dane Użytkownik życzy sobie, żeby Administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez Użytkownika swojego życzenia, Administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
8.         Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.
9.         Niezależnie od powyższego, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.       Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.
 
2.       Informacje dotyczące umowy zostają usunięte po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.
 
3.       Ponadto, Administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.
 
4.       Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Administratorem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych Użytkowników mogą być:
a)       podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości;
b)       operatorzy płatności, operatorzy pocztowi, kurierzy, podmiot obsługujący księgowość, partnerzy świadczący usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, usługi analityczne), agencje marketingowym, firmy windykacyjne, kancelarie prawne, po podpisaniu stosownych umów powierzenia danych osobowych.
 
VIII. PLIKI COOKIES
1.       Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologię (dalej łącznie nazywane: "cookies") do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 
2.       Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 
 
3.       Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.
 
4.       Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:
 
a)       niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
b)       pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
c)       wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
d)       funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
e)       reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.
 
5.       Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 
6.       Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 
7.       Jak zmienić ustawienia najpopularniejszych przeglądarek:
 
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
 
Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/wylaczanie-ciasteczek-pochodzacych-z-innych-witryn
 
Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 
Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 
8.       Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 
9.       Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
 
a)       tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
b)       rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników;
c)       rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie internetowej;
d)       rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika, w tym: pliki cookies, adres IP i informacje o używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkowania witryny;
e)       dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości serwisu internetowego
f)        zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta z serwisu internetowego (strony internetowej), w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.
 
IX. NARZĘDZIA WYKORZYSTYWANE W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ NOMAK.PL
1.       Narzędzia Google Analytics. Narzędzie Google Analytics służy do tworzenia analiz i raportów dotyczących użytkowania i działań na stronach internetowych. Zanonimizowane dane Użytkowników wykorzystywane są w celach statystycznych. Informacje o aktywności Użytkownika zbierane są również w celu poprawienia doświadczenia korzystania ze stron NOMAK.pl. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji stron internetowych.
Google Analytics Warunki usługihttps://www.google.com/analytics/terms/gb.html
Ogólny przegląd zasad bezpieczeństwa i prywatności Google Analyticshttps://support.google.com/analytics/answer/6004245
Polityka prywatności Googlehttps://policies.google.com/privacy
W celu rezygnacji można kliknąćhttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
2.       Narzędzi marketingowych zapewnianych przez Facebook. Narzędzie Facebook zapewnia wyświetlanie użytkownikom odpowiednich reklam, a także analizuje zachowanie użytkownika w internecie na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interesów postaci marketingu własnych produktów lub usług.
Zasady gromadzenia danychhttps://www.facebook.com/about/privacy/
W celu rezygnacji z reklam Facebook można kliknąć: https://pl-pl.facebook.com/help/568137493302217
3.       Narzędzi marketingowych zapewnianych przez Instagram. Działania w tym zakresie Administrator opiera o prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów i usług https://www.facebook.com/about/privacy
4.       smartsupp chat – narzędzie zapewnia komunikację z Administratorem. Działania te są prowadzone w oparciu o prawne uzasadniony interes w postaci dążenia do zawarcia umowy/ chęci zawarcia umowy.
https://help.smartsupp.com/pl_PL/prywatnosc-i-bezpieczenstwo/privacy
 
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 07.05.2021 roku.
 
W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej https://nomak.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 210 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-04
Paczka przepięknie przygotowana,przyszła nienaruszona,każdy produkt zapakowany osobno.
2024-03-23
Zamówienie zrealizowane szybko i sprawnie, jestem zadowolona z obsługi . Polecam
pixelpixelpixel